دحیماویعادل, غنیانمنصور, مهراب قوچانیامید, و زارعیحیدر. 2015. “فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان”. آب و توسعه پایدار 1 (3), 9-16. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.38119.