بوستانیآرمین, و خداشناسسعیدرضا. 2015. “بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت)”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 59-66. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.39106.