شریعتیحسین, و خداشناسسعید رضا. 2015. “بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل”. آب و توسعه پایدار 1 (3), 43-52. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.40658.