زارعشیوا, و حیاتیداریوش. 2015. “تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود”. آب و توسعه پایدار 1 (3), 83-88. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.40841.