طاهریقدیر. 2015. “بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 41-50. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.41016.