قزل سوفلوعیاسعلی, و مغربیمحسن. 2015. “معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی)”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 95-102. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.41094.