جمالیغلامرضا, و زمانیساسان. 2015. “عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر)”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 81-86. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.41157.