ناصریدکتر ابوالفضل. 2015. “تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی)”. آب و توسعه پایدار 1 (3), 89-91. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.41411.