قلی پورامیر, و علامتیانابراهیم. 2015. “بررسی اثر تغییرات درجه حرارت و زبری کانال بر کیفیت فاضلاب تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد با استفاده از مدل‌سازی عددی”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 51-58. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.43579.