داودآبادیمحمد, شالپوششعله, و بلورچیحامد. 2015. “بهبود ارزیابی عملکرد مالی با انتخاب نماینده‌ی شاخص‌ها با رویکرد تئوری تحلیل رابطه‌ی خاکستری (مطالعه موردی: شرکت‏ های آب و فاضلاب شهری)”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 9-16. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.45959.