زینلی نجف آبادیمجتبی, مظفریانحمید, و بهارلوییشهریار. 2015. “تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 17-24. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.45961.