براتیخدیجه, طاهری سودجانیهاجر, و شایان نژادمحمد. 2636. “معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 67-80. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.46701.