قلعه بان تکمه داشمیلاد, طاهری تیزروعبدالله, و زارع ابیانهحمید. 2015. “چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 87-94. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.47716.