لاله زاریرضا. 2016. “تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک”. آب و توسعه پایدار 3 (2), 9-18. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.48263.