قزل سوفلوعباسعلی, و عظیمیریحانه. 2015. “شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیتهای دام، طیور و آبزیان”. آب و توسعه پایدار 1 (3), 27-34. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48658.