نیكخواهمجید, رحیمیانمحمدحسن, روستامحمدجواد, و رزاقیانحسین. 2015. “ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور”. آب و توسعه پایدار 1 (3), 53-58. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48659.