عمرانیان خراسانیبه کوشش حمید. 2015. “یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب»”. آب و توسعه پایدار 1 (3), 94-95. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48661.