کتابمعرفی. 2015. “معرفی کتاب”. آب و توسعه پایدار 1 (3), 96. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48663.