باقریعلی, نیشابوریشهناز, جمشیدیمهدی, و شریعتیمحمد حسن. 2015. “سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه”. آب و توسعه پایدار 1 (3), الف-پ. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48667.