قزل سوفلوعباسعلی, و رضوی نبویسید مجتبی. 2015. “سرمقاله و یاداشتهای کوتاه”. آب و توسعه پایدار 2 (1), الف-پ. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51161.