آب و توسعه پایدارنشریه. 2015. “آشنایی با نشریه”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 103-5. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51163.