آب و فاضلاب مشهدشرکت. 2015. “طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در منطقه ثامن مشهد”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 108-9. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51164.