شرکت آب و فاضلاب مشهددفتر تحقیقات و بهره وری. 2015. “ارائه پژوهش‌نامه و فراخوان اولویت‌های پژوهشی و شرکت آب و فاضلاب مشهد”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 111. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51168.