آب منطقه ای خراسان رضویشرکت. 2015. “گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 112. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51170.