قنبریفریبا. 2015. “مدیریت «یکپارچه » آب شهری”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 106-7. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51609.