پیرعلی زفره ئیاحمدرضا, و ابراهیمی درچهعیسی. 2016. “معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه”. آب و توسعه پایدار 3 (2), 35-42. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.51713.