تاج آبادیمینا, ضیاییعلی نقی, ایزدیعزیز الله, بهرامیروح الامین, و مشکینیجواد. 2017. “معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 103-10. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.52069.