طباطباییسید مصطفی, خزیمه نژادحسین, و اکبرپورابوالفضل. 2016. “مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب”. آب و توسعه پایدار 3 (2), 105-14. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.52605.