خیاط رستمیبابک. 2016. “معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی”. آب و توسعه پایدار 3 (2), 93-104. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.53715.