خداشناسعلیرضا. 2016. “تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی”. آب و توسعه پایدار 3 (2), 73-82. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.55013.