قندهاریاحمد, علوی مقدمسید محمد رضا, و عمرانیان خراسانیحمید. 2016. “مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 115-21. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.55039.