مشهدشرکت آب و فاضلاب. 2016. “طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام . ”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 131-32. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.55671.