بینشنگین, نیک سخنمحمد حسین, و سارنگامین. 2017. “مروری بر سیستم‌های زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 81-94. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.55958.