تبریزی دخت‏ فردالنا‍, شمسعلی, و هوشمندان مقدم فردزهرا. 2017. “عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 131-38. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.57393.