مغربیمحسن, قزل سوفلوعباسعلی, و علیمیرزاییحسین. 2017. “ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر)”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 41-48. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.59241.