ابوالحسنیلیلی, و خلیلیاحسان. 2016. “بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 9-22. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59415.