شاهنوشیناصر, نقویسمیه, و رحمتیالهه اعظم. 2016. “بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 31-46. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59426.