کشاورزعباس, شریعتمدارمحمدحسین, خسرویعبدالرحیم, شیخی مهرآبادیاحمدعلی, بیکی خشکاعظم, شعبانیمهناز, بخشایشمطهره, کیان‌پورروجا, و فکاریبهزاد. 2016. “برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 73-82. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59431.