ماجدوحید, و گلزاری قلعه‌جوقیساحره. 2016. “تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 83-92. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59446.