کیانیغلامحسین. 2016. “نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 93-102. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59447.