نظریمحمدرضا. 2016. “بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 103-14. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59448.