قدوسیحامد, و داوریحامد. 2016. “تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 47-58. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59520.