ظفرنژادفاطمه. 2016. “نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 124-29. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59556.