قزل سوفلوعباسعلی. 2016. “بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران”. آب و توسعه پایدار 3 (1), 130-30. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59557.