شاهنوشیناصر, و پاکروحشاهین. 2016. “سرمقاله و یادداشت کوتاه”. آب و توسعه پایدار 3 (1), الف-پ. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59558.