ایلدرمیعلیرضا, و قربانیمحمد. 2017. “اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان)”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 139-50. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.59783.