فلاحمریم, و فاخران اصفهانیسیما. 2017. “ارزیابی کیفیت آب تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص های کیفی”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 23-30. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.61307.