دیندارلوعلی, و دستورانیمهدی. 2017. “بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه)”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 31-40. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.61986.