مسلمیحمید. 2017. “مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 57-68. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62151.