شفیعیمجتبی, و قراریشروان. 2017. “مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 95-102. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62154.